Kertinių miško buveinių ypatybėsKalbant apie kertinių miško buveinių perspektyvas konkrečioje vietovėje, būtina įvertinti KMB teritorijoje esantį pomiškį ir tuo pačiu atsinaujinimo arba žėlimo galimybes. Jei nėra pakankamo pomiškio, neaišku, kokia išliks kertinė miško buveinė, pavyzdžiui, išdžiūvus ąžuolams, nesant pomiškio, sklypas gali apaugti lengvai besidauginančiais beržais, vyraujančiais šioje girininkijoje. Pagal N girininkijos taksoraštį daugelyje miško kertinių  buveinių vyrauja uosio pomiškis, daugelyje KMB stipriai pažeistas. Dviejose iš visų parinktų tyrimui vienuolikos plačialapių miškų buveinių pomiškio nenustatyta iš viso, o vienoje-liepų pomiškis. Liepos laikomos naudinga medžių rūšimi, būdamos medingos, skatina vabzdžių įvairovę. Jokioje KMB nenustatytas ąžuoliukų pomiškis, nors medyne vyrauja paprastojo ąžuolo rūšis. Paprastojo ąžuolo žėlimą po medynų danga nagrinėja R.Prūsaitis ir A.Juodvalkis straipsnyje “Ąžuolo (Quercus robur L.) žėlimo po medynų danga ypatumai (Miškininkystė, 2004, Nr.1(55), p.22-31) nagrinėjama ąžuolo pomiškio gausos priklausomybė nuo viršutinio ardo rūšinės sudėties, augavietės sąlygų, medynų amžiaus ir skalsumo Miškininkystės praktikoje skalsumu priimta laikytu lajų susiglaudimo laipsnį, medynas, kuriame visiškai susivėrusios lajos, prilyginamos 1.0, jei prošvaistės užima pusę medyno ploto, skalsumas bus lygus 0.5 (www. ekomediena.lt). Straipsnyje taip pat teigiama, kad tinkamiausios sąlygos ąžuolo pomiškiui atsirasti yra ąžuolynuose. Tačiau tiriamuoju atveju, po mišriu ąžuolynu nėra ąžuolo pomiškio.  Straipsnio autoriai pažymi, jog svarbią reikšmę ąžuolo pomiškiui turi augavietė, jam tinkamiausia Ld (laikinai perteklingo drėkinimo labai derlingo dirvožemio) augavietė. Tiriamųjų vienuolikos KMB dvi augavietės ir yra LD, penkios-Lf (labai derlingas dirvožemis su uosiais), dvi-Nd (N-normalaus drėkinimo indeksas), viena-Nf ir viena –Ud (U-stipriai užmirkusių dirvožemių, dažnai durpinių drėgnumo indeksas). Minėtame straipsnyje rašoma,  jog didžiausias ąžuolo pomiškio kiekis aptinkamas 4-8 amžiaus klasės(1 klasė-10 metų), ąžuolynuose-6 amžiaus klasės medynuose. Tinkamiausias skalsumas nurodytas 0.7-0.8.  Tiriamųjų KMb amžius svyruoja nuo 105 iki 155m. (vidutiniškai 133 metai) , taigi toks medynas gali būti per senas pomiškiui augti, oskalsumas tik vienoje buveinėje siekė 0.7 (vidutiniškai tiriamosiose KMB-0.5). Reikia atkreipti dėmesį, kad straipsnio autorių duomenimis, Lf augavietėje ąžuolas atželia beveik silpniausiai-0.7 proc. nuo bendro Lf augavietės medynų ploto.